Khi kết nối máy tính từ nhà vào ISP thông qua đường dây điện thoại, tín hiệu trên đường điện thoại sẽ thuộc về tầng?

Khi kết nối máy tính từ nhà vào ISP thông qua đường dây điện thoại, tín hiệu trên đường điện thoại sẽ thuộc về tầng?

A. Giao vận

B. Mạng

C. Liên kết dữ liệu

D. Vật lý

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: