Khi giai đoạn đầu tư XDCB hoàn thành bàn giao chuyển tài sản đầu tư thành BĐS, căn cứ biên bản bàn giao, kế toán ghi:

Khi giai đoạn đầu tư XDCB hoàn thành bàn giao chuyển tài sản đầu tư thành BĐS, căn cứ biên bản bàn giao, kế toán ghi:

A. Nợ TK 241/Có TK 217

B. Nợ TK 241/Có TK 211

C. v

D. Nợ TK 217/Có TK 211

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng