Khi được viện trợ không hoàn lại của nước ngoài bằng TSCĐ hữu hình kế toán ghi:

Khi được viện trợ không hoàn lại của nước ngoài bằng TSCĐ hữu hình kế toán ghi:

A. Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình, Có TK 512 – Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài

B. Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình,Có TK 366 – Các khoản nhận trước chưa ghi thu ghi chi, Đồng thời ghi Nợ TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại, Và ghi Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại

C. Nợ TK 612 – Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

D. Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình, Có TK 366 – Các khoản nhận trước chưa ghi thu ghi chi Trước

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng