Khi được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách kế toán ghi vào:

Khi được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách kế toán ghi vào:

A. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)

B. Bên có TK nguồn kinh phí dự án (462)

C. Bên có TK thu chưa qua ngân sách (5212)

D. Không có trường hợp nào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Khi được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách kế toán ghi vào:

Khi được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách kế toán ghi vào:

A. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)

B. Bên có TK nguồn kinh phí dự án (462)

C. Bên có TK thu chưa qua ngân sách (5212)

D. Không có trường hợp nào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Khi được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngan sách kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào sau đây?

Khi được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngan sách kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào sau đây?

A. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)

B. Bên có TK nguồn kinh phí hình thành TSCĐ

C. Bên có TK thu chưa qua ngân sách (5212)

D. Bên có TK nguồn kinh phí dự án (643)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng