Khi được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi:

Khi được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi:

A. Bên nợ TK TM (111)

B. Bên có TK tạm ứng kinh phí (336)

C. Bên có TK tạm ứng (312)

D. (a) và (b)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Khi được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi:

Khi được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi:

A. Bên nợ TK TM

B. Bên có TK tạm ứng kinh phí

C. Bên có TK tạm ứng

D. A và B

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng