Khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán hoạt động trong năm kế toán ghi:

Khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán hoạt động trong năm kế toán ghi:

A. Nợ TK008 -Dự toán chi hoạt động

B. Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động

C. Nợ TK 611- Chi phí hoạt động, Có TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp, Đồng thời ghi Nợ TK 008- Dự toán chi hoạt động

D. Nợ TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp, Có TK 911 – Chi phí hoạt động , Đồng thời ghi Nợ TK 008- Dự toán chi hoạt động

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng