Khi dùng repeater để mởrộng các đoạn mạng, ta có thể?

Khi dùng repeater để mởrộng các đoạn mạng, ta có thể?

A. Dùng tối đa 4 repeater

B. Có tối đa 5 đoạn mạng

C. Có tối đa 3 đoạn mạng

D. A và B đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: