Khi dùng repeater để mở rộng các đoạn mạng, ta có thể:

Khi dùng repeater để mở rộng các đoạn mạng, ta có thể:

A. Đặt tối đa 4 đoạn mạng có máy tính

B. Dùng tối đa 4 repeater

C. Có tối đa 5 đoạn mạng

D. Có tối đa 3 đoạn mạng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Khi dùng repeater để mở rộng các đoạn mạng, ta có thể:

Khi dùng repeater để mở rộng các đoạn mạng, ta có thể:

A. Đặt tối đa 4 đoạn mạng có máy tính

B. Có tối đa 3 đoạn mạng

C. Có tối đa 5 đoạn mạng

D. b và c

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: