Khi đơn vị trả BHXH cho công chức viên chức trong đơn vị kế toán ghi:

Khi đơn vị trả BHXH cho công chức viên chức trong đơn vị kế toán ghi:

A. Bên nợ TK phải trả công chức viên chức (334)

B. Bên nợ TK BHXH (3321)

C. Bên nợ TK chi hoạt động (661)

D. Bên nợ TK chi dự án (662)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Khi đơn vị trả BHXH cho công chức viên chức trong đơn vị kế toán ghi:

Khi đơn vị trả BHXH cho công chức viên chức trong đơn vị kế toán ghi:

A. Bên nợ TK phải trả công chức viên chức (334)

B. Bên nợ TK BHXH (3321)

C. Bên nợ TK chi hoạt động (661)

D. Bên nợ TK chi dự án (662)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Khi đơn vị trả BHXH cho công chức viên chức trong đơn vị kế toán ghi tài khoản kế toán nào?

Khi đơn vị trả BHXH cho công chức viên chức trong đơn vị kế toán ghi tài khoản kế toán nào?

A. Bên có TK phải trả người lao động (334)

B. Bên nợ TK phải trả người lao động (334)

C. Bên nợ TK BHXH (3321)

D. Bên có TK BHXH (3321)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng