Khi đơn vị tiếp nhận viện trợ bằng nguyên vật liệu để thực hiện dự án kế toán phản ánh:

Khi đơn vị tiếp nhận viện trợ bằng nguyên vật liệu để thực hiện dự án kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 152/ Có TK 462

B. Nợ TK 152/ Có TK 521

C. Cả hai đều đúng

D. Cả hai đều sai 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng