Khi đon vị tạm ứng lương kỳ I cho công chức viên chức thì số tạm ứng được ghi vào tai khoản kế toán nào sau dây?

Khi đon vị tạm ứng lương kỳ I cho công chức viên chức thì số tạm ứng được ghi vào tai khoản kế toán nào sau dây?

A. Ghi nợ TK phải trả công chức viên chức (334)

B. Ghi nợ TK cho hoạt động(661)

C. Ghi nợ TK chi phí trả trước (643)

D. Ghi nợ TK tạm ứng (312)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng