Khi đơn vị tạm ứng lương kỳ I cho công chức viên chức thì số tạm ứng được:

Khi đơn vị tạm ứng lương kỳ I cho công chức viên chức thì số tạm ứng được:

A. Ghi nợ TK tạm ứng (312)

B. Ghi nợ TK chi phí trả trước (643)

C. Ghi nợ TK phải trả công chức viên chức (334)

D. Ghi nợ TK chi hoạt động (661)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Khi đơn vị tạm ứng lương kỳ I cho công chức viên chức thì số tạm ứng được:

Khi đơn vị tạm ứng lương kỳ I cho công chức viên chức thì số tạm ứng được:

A. Ghi nợ TK tạm ứng (312)

B. Ghi nợ TK chi phí trả trước (643)

C. Ghi nợ TK phải trả công chức viên chức (334)

D. Ghi nợ TK chi hoạt động (661)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Khi đơn vị tạm ứng lương kỳ I cho công chức viên chức thì số tạm ứng được ghi vào tài khoản kế toán nào?

Khi đơn vị tạm ứng lương kỳ I cho công chức viên chức thì số tạm ứng được ghi vào tài khoản kế toán nào?

A. Ghi nợ TK tạm ứng (141)

B. Ghi nợ TK chi phí trả trước (242)

C. Ghi nợ TK phải trả công chức viên chức (334)

D. Ghi nợ TK chi phí hoạt động (611)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng