Khi đơn vị rút dự toán kinh phí hoạt động để sử dụng kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào?

Khi đơn vị rút dự toán kinh phí hoạt động để sử dụng kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào?

A. Bên nợ TK dự toán chi hoạt động (008)

B. Bên có TK dự toán chi hoạt động (008)

C. Bên Nợ TK chi phí hoạt động (611)

D. Bên Có TK chi phí hoạt động (611)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng