Khi đơn vị nhận thông báo dự toán kinh phí chi đầu tư XDCB do cơ quan tài chính duyệt kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào?

Khi đơn vị nhận thông báo dự toán kinh phí chi đầu tư XDCB do cơ quan tài chính duyệt kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào?

A. Bên Có TK dự toán chi hoạt động (008)

B. Bên Có TK dự toán đầu tư XDCB (009)

C. Bên Nợ TK dự toán chi hoạt động (008)

D. Bên Nợ TK dự toán đầu tư XDCB (009)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng