Khi đơn vị nhận thông báo dự toán chi đầu tư XDCB ghi vào tài khoản kế toán nào là đúng?

Khi đơn vị nhận thông báo dự toán chi đầu tư XDCB ghi vào tài khoản kế toán nào là đúng?

A. Bên Có TK dự toán chi đầu tư XDCB (0092)

B. Bên Có TK dự toán chi thường xuyên (0081)

C. Bên Nợ TK dự tóan chi đầu tư XDCB (0092)

D. Bên Nợ TK dự toán chi thường xuyên (0081)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng