Khi đơn vị nhận được vật tư, kế toán ghi:

Khi đơn vị nhận được vật tư, kế toán ghi:

A. Nợ TK 152, 153, 155, 156/ Có TK 511

B. Nợ TK 152, 153, 156/ Có TK 131

C. Nợ TK 152, 153, 155, 156; Nợ TK 133/ Có TK 131

D. Nợ TK 152, 153, 155, 156/ Có TK 131; Có TK 333(1)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng