Khi đơn vị nhận biếu tặng của tổ chức trong nước, số tiền mặt là 10.000, kế toán ghi:

Khi đơn vị nhận biếu tặng của tổ chức trong nước, số tiền mặt là 10.000, kế toán ghi:

A. Nợ TK 111: 10.000, Có TK 5118: 10.000

B. Nợ TK 111: 10.000, Có TK 3371: 10.000

C. Nợ TK 111: 10.000, Có TK 512: 10.000

D. Nợ TK 111: 10.000, Có TK 3372: 10.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng