Khi đến hạn trả nhưng đối tượng vay chưa trả nợ không gia hạn nợ thì khoản nợ vay được chuyển sang nợ quá hạn kế toán ghi:

Khi đến hạn trả nhưng đối tượng vay chưa trả nợ không gia hạn nợ thì khoản nợ vay được chuyển sang nợ quá hạn kế toán ghi:

A. Bên nợ TK cho vay quá hạn (3132)

B. Bên có TK cho vay quá hạn (3132)

C. Bên có TK cho vay trong hạn (3131)

D. A và C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng