Khi đánh giá lại số dư của các tài khoản Có gốc ngoại tệ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh vào cuối năm thì chânh lệch tỷ giỏ hối đoái được phản ánh vào:

Khi đánh giá lại số dư của các tài khoản Có gốc ngoại tệ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh vào cuối năm thì chânh lệch tỷ giỏ hối đoái được phản ánh vào:

A. Tài khoản 531

B. Tài khoản 631

C. Tài khoản 531 và 631

D. Tài khoản 413 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng