Khi đánh giá hàng hoá, vật tư, kế toán KHÔNG tiến hành đánh giá vào thời điểm nào trong các thời điểm sau:

Khi đánh giá hàng hoá, vật tư, kế toán KHÔNG tiến hành đánh giá vào thời điểm nào trong các thời điểm sau:

A. Thời điểm mua và nhập kho

B. Thời điểm tính giá thành

C. Thời điểm xuất kho

D. Thời điểm được xác nhận là tiêu thụ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng