Khi chúng ta thêm một library item vào một trang web, thì nội dung được chèn vào sẽ ______________đến library item.

Khi chúng ta thêm một library item vào một trang web, thì nội dung được chèn vào sẽ ______________đến library item.

A.  Không tham chiếu

B. Tham chiếu

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: