Khi chọn một layer hay chọn nhiều layer cùng lúc, các thuộc tính trên thanh Properties cũng giống nhau

Khi chọn một layer hay chọn nhiều layer cùng lúc, các thuộc tính trên thanh Properties cũng giống nhau

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: