Khi chèn một đối tượng flash, Dreamweaver sử dụng _________tag (đối với ActiveX control) và _________tag (đối với Netscape Navigator plug-in) để cho kết quả tốt hơn trong tất cả mọi trình duyệt web.

Khi chèn một đối tượng flash, Dreamweaver sử dụng _________tag (đối với ActiveX control) và _________tag (đối với Netscape Navigator plug-in) để cho kết quả tốt hơn trong tất cả mọi trình duyệt web.

A. object, embed

B. embed, object

C. div, object

D. div, embed

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: