Khi chạy ứng dụng theo mô hunh Client/Server, thì ch¬ơng trình nào phải chạy trước?

Khi chạy ứng dụng theo mô hunh Client/Server, thì ch¬ơng trình nào phải chạy trước?

A.  Server

B. Client

C. Không bắt buộc, tùy ý

D. Server và Client

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: