Khi biên dịch gặp lỗi Exception in thread main java.lang.NoClassDefFoundError: myprogram. Lỗi này có nghĩa gì?

Khi biên dịch gặp lỗi Exception in thread main java.lang.NoClassDefFoundError: myprogram. Lỗi này có nghĩa gì?

A. Đường dẫn chương trình sai.

B. Không có hàm main

C. Không khai báo class

D. Không có từ khóa public tại mở đầu khai báo class

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Khi biên dịch gặp lỗi Exception in thread main java.lang.NoClassDefFoundError:myprogram. Lỗi này có nghĩa gì?

Khi biên dịch gặp lỗi Exception in thread main java.lang.NoClassDefFoundError:myprogram. Lỗi này có nghĩa gì?

A.  Đường dẫn chương trình sai.

B. Không có từ khóa public tại mở đầu khai báo class

C. Không khai báo class

D. Không có hàm main

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: