Khi biến con trỏ không chứa bất kì một địa chỉ nào thì giá trị của nó sẽ là:

Khi biến con trỏ không chứa bất kì một địa chỉ nào thì giá trị của nó sẽ là:

A. 0

B. NULL

C. Cả hai phương án trên đều đúng

D. Cả hai phương án trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: