Khi áp dụng hình thức chi theo dự toán kinh phí, cơ quan nào chịu trách nhiệm kiểm soát thanh toán các khoản chi của NSNN?

Khi áp dụng hình thức chi theo dự toán kinh phí, cơ quan nào chịu trách nhiệm kiểm soát thanh toán các khoản chi của NSNN?

A. Cơ quan tài chính

B. Kho bạc NN

C. Cơ quan thuế

D. Cơ quan hải quan

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng