Khi đang làm việc với WinWord (Excel), nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó?

Khi đang làm việc với WinWord (Excel), nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó?

A. Luôn luôn ở trong thư mục OFFICE

B. Luôn luôn ở trong thư mục My Documents

C. Bắt buộc ở trong thư mục WINWORD (EXCEL)

D. Cả 3 câu đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng