Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện:

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện:

A. File – Delete Slide

B. Edit – Delete Slide

C. Tools – Delete Slide

D. Slide Show – Delete Slide

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng