Khi đơn vị nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào?

Khi đơn vị nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào?

A. Bên nợ TK dự toán chi hoạt động (008)

B. Bên có TK thu hoạt động NSNN cấp (511)

C. Bên có TK dự toán chi hoạt động (008)

D. Bên nợ TK chi phí hoạt động (611)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng