Khảo sát cơ bản nguồn vốn chủ sở hữu không bao gồm nội dung nào:

Khảo sát cơ bản nguồn vốn chủ sở hữu không bao gồm nội dung nào:

A. Kiểm tra các chứng từ gốc các nghiệp vụ biến động của nguồn vốn CSH

B. Kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và số dư các TK phản ánh nguồn vốn CSH và kiểm tra việc trình bày khai báo nguồn vốn CSH

C. Tính toán lập số dư các TK phản ánh nguồn vốn CSH

D. Phân tích các tài khoản nguồn vốn chủ sở hữu CSH

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng