Khảo sát chi tiết các số dư tiền vay không bao gồm nội dung nào:

Khảo sát chi tiết các số dư tiền vay không bao gồm nội dung nào:

A. Gửi thư xin xác nhận của chủ nợ.

B. Yêu cầu khách hàng cung cấp bảng kê chi tiết các khoản vay lãi vay…

C. Trực tiếp đi xác minh, đối chiếu từng chủ nợ, từng khoản nợ.

D. Các khảo sát khác: Phân tích tính hợp lí của chi phí lãi vay, dư nợ vay, kiểm tra việc khai thác và trì

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng