Khẳng định sau đúng hay sai? Box-shadow được tất cả các trình duyệt hỗ trợ

Khẳng định sau đúng hay sai? Box-shadow được tất cả các trình duyệt hỗ trợ

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Khẳng định sau đúng hay sai? Box-shadow được tất cả các trình duyệt hỗ trợ

Khẳng định sau đúng hay sai? Box-shadow được tất cả các trình duyệt hỗ trợ

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: