Khẳng định nào sau đây về Python là đúng?

 Khẳng định nào sau đây về Python là đúng?

A. Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao.

B. Python là một ngôn ngữ thông dịch.

C. Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

D. Tất cả các đáp án đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: