Khẳng định nào sau đây nói về cấu trúc vật lý của mạng?

Khẳng định nào sau đây nói về cấu trúc vật lý của mạng?

A. Giao thức mạng (Protocol)

B. Cấu hình mạng (Topology)

C. Phương tiện truyền

D. Các dịch vụ mạng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: