Khẳng định nào sau đây là đúng?

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Trong Python, một toán tử có thể có hoạt động khác nhau tùy thuộc vào toán hạng được sử dụng.

B. Bạn có thể thay đổi cách các toán tử hoạt động trong Python.

C. __add () __ được gọi khi toán tử ‘ + ‘ được sử dụng.

D. Tất cả các đáp trên đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Lớp (class) là một kế hoạch chi tiết cho đối tượng.

B. Chỉ có thể tạo một đối tượng duy nhất từ lớp đã cho.

C. Cả hai đáp án trên đều đúng.

D. Không có đáp án chính xác.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: