Khẳng định nào không đúng đối với cáp quang học là gì?

Khẳng định nào không đúng đối với cáp quang học là gì?

A. Không bị nhiễu

B. Không bị nghe trộm

C. Không bị suy hao tín hiệu

D. Chỉ truyền được tín hiệu quang

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: