Khẳng định nào dưới đây là sai:

Khẳng định nào dưới đây là sai:

A. Hàm moveto(int x, int y) di chuyển vị trí hiện tại của màn hình đồ họa tới điểm có tọa độ (x,y);

B. lineto(int x, int y) là hàm vẽ đường thẳng từ vị trí con trỏ đồ họa hiện tại tới điểm có tọa độ (x,y).

C. linerel(int x, int y) vẽ đường thẳng tử gốc tọa độ tới điểm có tọa độ (x,y);

D. line(int x1, int y1, int x2, int y2) vẽ đường thẳng nối liền 2 điểm có tọa độ (x1,y1) và (x2,y2);

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: