Khẳng định nào đúng khi nói về ưu điểm của truyền số so với truyền analog?

Khẳng định nào đúng khi nói về ưu điểm của truyền số so với truyền analog?

A. Tốc độ truyền cao hơn

B. Giảm được lỗi do suy giảm và nhiễu trên đường truyền gây ra

C. Thiết bị dùng chung cho cả thoại, số liệu, hình ảnh, âm nhạc

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: