Khẳng định nào đúng khi nói về phương pháp truy nhập đường truyền có cơ chế xác nhận ACK:

Khẳng định nào đúng khi nói về phương pháp truy nhập đường truyền có cơ chế xác nhận ACK:

A. TOKEN RING

B. CSMA/CD

C. TOKEN BUS

D. CSMA/CA

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: