Khẳng định nào đúng khi nói về nguyên nhân phá vỡ hệ thống trong mạng Token RING:

Khẳng định nào đúng khi nói về nguyên nhân phá vỡ hệ thống trong mạng Token RING:

A. Trùng địa chỉ

B. Thẻ bài “bận” không ngừng trên vòng

C. Đứt vòng

D. Khởi tạo vòng logic

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: