Khái niệm về sai sót biểu hiện là:

Khái niệm về sai sót biểu hiện là:

A. Ghi chép chứng từ không đúng sự thật, có chú ý.

B. Bỏ sót nhi trùng các nghiệp vụ không có tính hệ thống

C. Che giấu các thông tin tài liệu.

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng