Khái niệm về gian lận biểu hiện là:

Khái niệm về gian lận biểu hiện là:

A. Lỗi về tính toán số học.

B. Áp dụng nhầm lẫn các nguyên tắc, phương pháp và chế độ kế toán do giới hạn về trình độ của các cán bộ kế toán.

C. Áp dụng sai các nguyên tắc, phương pháp trong chế độ kế toán một cách có chủ ý.

D. Bao gồm các câu trên.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng