Khái niệm cách start()?

Khái niệm cách start()?

A. Mọi cách thực hiện tác vụ sau khi khởi tạo phải chèn lên cách start. start() bắt đầu việc thực thi của applet.

B. Là cách bắt đầu của applet và chạy song song với applet.

C. cách khởi tạo của applet và chạy song song với applet.

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: