Khai khống khối lượng công việc thuộc gian lận chu kỳ kiểm toán nào?

Khai khống khối lượng công việc thuộc gian lận chu kỳ kiểm toán nào?

A. Bán hàng và thu tiền.

B. Mua hàng và thanh toán.

C. Tiền lương và chi phí tiền lương.

D. Không câu nào đúng.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng