Khai khống chi phí khấu hao thuộc gian lận của chu kỳ kiểm toán nào?

Khai khống chi phí khấu hao thuộc gian lận của chu kỳ kiểm toán nào?

A. Mua hàng và thanh toán.

B. Bán hàng thu tiền

C. Tiền lương và chi phí tiền lương.

D. Không câu nào đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng