Khai báo sau có ý nghĩa gì: public static ArrayList objE = new ArrayList();

Khai báo sau có ý nghĩa gì: public static ArrayList objE = new ArrayList();

A.  Khai báo đối tợng objE thuộc lớp Employees

B. Khai báo đối tợng Employees thuộc lớp objE

C. Khai báo một mảng các đối tợng objE thuộc lớp Employees

D. Khai báo một mảng các đối tợng Employees thuộc lớp objE

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: