Khai báo nào sau đây là SAI?

Khai báo nào sau đây là SAI?

A.  char c = “a”;

B. int i = 75ul;

C. int i = 0013;

D. int i = 0x4b;

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: