Khai báo nào sau đây là ĐÚNG?

Khai báo nào sau đây là ĐÚNG?

A.  signed a;

B. sign double d;

C. unsign int i;

D. longth t;

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: