Khai báo nào là đúng cho phương thức dựng (Constructor) trong PHP

Khai báo nào là đúng cho phương thức dựng (Constructor) trong PHP

A. classname()

B. _construct()

C. function -construct()

D. function __construct()

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: